کار های اجرایی و خدمات فروش

شرکت آبان بسپار توسعه علاوه بر تولید محصولات، قادر به انجام فعالیت های جانبی نظیـر مشاوره، خدمات  فروش، فنی و مهندسی، نصب و کارگذاری است که برخی از آن ها در ادامه می آید:


– برنامه ریزی و اجرای آموزش های مورد نیاز جهت نصب و کارگذاری محصولات شرکت.
– نصب و کارگذاری لوله های بتنی مطابق با استانداردهای مربوط.
– ارایه خدمات مشاوره ای در خصوص موارد فوق.
– جوشکاری لوله های پلی اتیلن به سه روش اکستروژن، اتویی و الکتروفیوژن.
– نصب و کارگذاری لوله های پلی اتیلن طبق استانداردهای مربوط.